Reklama
menuvideotvomenuartykulymenugaleriamenulogo2menureklamaonasmenu 20lat
Strona główna Artykuły Aktualności Czy świetlica na os. 1000-lecia w Zduńskiej Woli w końcu powstanie?

Czy świetlica na os. 1000-lecia w Zduńskiej Woli w końcu powstanie?

WLOTROZBIORKAWIETLOICY003W czwartek po południu 15 lutego Urząd Miasta Zduńska Wola na swojej stronie opublikował komunikat w dziale "Przetargi", że na razie nie wyłoniono wykonawcy budowy nowej świetlicy na os. 1000-lecia. Powodem był... brak ofert na to zadanie, na które czeka ponad 1.700 mieszkańców tego osiedla. W tegorocznym budżecie miasta przeznaczono na nie 580 tys. zł.

Nowa świetlica miała być - jak wcześniej deklarowali urzędnicy magistratu - wybudowana najpóźniej do listopada. Miała... A czy będzie? Brak wykonawcy oznacza kolejne przesunięcia w czasie. Przypomnijmy, że już w grudniu ub. roku po blisko 5 latach od zamknięcia świetlicy, ta zbudowana głównie przez mieszkańców została wyburzona (http://www.siewie.tv/artykuly/aktualnosci/7621-czy-mieszkacy-osiedla-1000-lecia-w-zduskiej-woli-doczekaj-si-nowej-wietlicy)

Oni zaś liczyli, że tak daleko posunięte roboty w końcu dadzą efekt w postaci nowego obiektu o powierzchni co najmniej - jak wcześniej wspominano - ok. 120 metrów kwadratowych. A mowa jest nie tylko o świetlicy, a także o urządzeniu jej otoczenia, czyli wybudowaniu chodnika oraz elementów małej architektury na placu przy ul. Szadkowskiej. Wykonawca wyposażyć miał też obiekt w meble i sprzęty kuchenne.

Zdaniem mieszkańców i zarządu Wspólnoty Osiedla 1000-lecia, przetarg powinien przynieść przez ofertowe efekty. Tymczasem nie przyniósł. Czy na tym osiedlu, mająca swe blisko półwieczne korzenie wspólnotowe znów działać będzie świetlica? I czy to będzie w tym roku? Optymizmu mieszkańcom nie dają dane z UM. Teraz martwią się, czy aby 580 tys. zł jest wystarczającą kwotą, aby świetlicowe życie dla seniorów i dzieciaków na tym osiedlu powróciło po latach. Komunikat UM. Nowa świetlica m być przystosowana dla potrzeb niepełnosprawnych. Zduńska Wola dnia 15 lutego 2018 r.

INFORMACJA w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Budowa świetlicy na osiedlu 1000-lecia” nr sprawy: RI.271.3.2018.TG

W dniu 15 lutego 2018 roku Komisja przetargowa w składzie:
Tomasz Witaszczyk – przewodniczący Komisji;
Lidia Sosnowska – członek Komisji;
Tomasz Grzanka – członek Komisji;
nie dokonała otwarcia ofert ponieważ w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. Przewodniczący komisji podał kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 565 000,00 zł z czego w części 1 – 550 000,00 zł, w części 2 – 15 000,00 zł.

W ofercie na wyłonienie oferenta podawano zalecenia:
1: Budowa świetlicy
1) Zakres robót budowlanych:
a) budowy budynku świetlicy,
b) budowy przyłączy wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
c) wykonania instalacji sanitarnych, wentylacyjnych, elektrycznych, węzła cieplnego
d) budowy ciągów pieszych –chodników
e) montażu elementów małej architektury
f) budowy ogrodzenia terenu o wysokości 1,5m
g) zagospodarowania terenu
h) dostawy i montażu wyposażenia obiektu: - stół kuchenny +4 krzesła (1 kpl.) - blat z szafką podblatową (1 kpl.) - kuchnia elektryczna indukcyjna czteropalnikowa wolnostojąca z piekarnikiem, klasa energetyczna min. A (1 kpl.) - lodówka o wymiarach szer. 180-190cm, wys. 60cm, o pojemności chłodziarki co najmniej 220 litrów i pojemności zamrażalnika ok. 90 litrów, klasa energetyczna min. A+ (1 szt.) - stół świetlicowy składany o wymiarach 160x80cm (10 szt.) - krzesło świetlicowe drewniane składane (50 szt.) wraz ze stojakami - blat łazienkowy (1 kpl.) - szafa na ubrania 3-komorowa (1 szt.) - szafka na środki czystości 2-komorowa (1 szt.) - wieszaki ścienne na ubrania podwójne (25 szt.) montowane do płyty meblowej - poręcze dla niepełnosprawnych do WC oraz umywalki - UWAGA: Nie należy wyceniać dostawy i montażu markizy Wszystkie elementy wyposażenia Wykonawca musi przed dostarczeniem przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. Uwaga: Budynek starej świetlicy został rozebrany. Teren do budowy budynku jest niezagospodarowany.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest: w dokumentacji projektowej, SIWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. W wycenie należy uwzględnić wszystkie elementy wynikające z projektu lub nieuwzględnione w projekcie, a niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.
3) Podstawa wykonania robót:
a) Decyzja – Pozwolenie na budowę nr 537.2017, znak AB.6740.1.403.2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.
b) Zgłoszenie AB.6743.1.588.2017 z dnia 06.12.2017r.
c) Dokumentacja projektowa.
d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
e) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
4) Użyte materiały winny posiadać wymagane certyfikaty, atesty oraz inne dokumenty uprawniające je do wbudowania czy zainstalowania w przestrzeni publicznej.
5) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest w ciągu 5 dni od podpisania umowy dostarczyć Zamawiającemu: kosztorys ofertowy, odzwierciedlający cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, zawartą w formularzu ofertowym oraz harmonogram rzeczowo -terminowo-finansowy w uzgodnieniu z Zamawiającym.
6) Zamawiający informuje, ze zadanie będzie wykonywane w przestrzeni publicznej wraz z jej budową, przebudową.
7) Zmawiający informuje, iż rozszerza się odpowiedzialność Wykonawcy za wady w ten sposób, że okres rękojmi za wady odpowiada terminowi gwarancji i biegnie od daty skutecznie zakończonego odbioru końcowego
8) Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi określone w przepisach prawa polskiego, posiadać atesty lub świadectwa ITB dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej oraz deklarację zgodności.
9) Jeżeli w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z w/w dokumentacją.
10) Wszelkie użyte w tekście nazwy własne nie oznaczają konieczności zastosowania konkretnego produktu, a jedynie stanowią odniesienie do minimalnego, wymaganego przez Zamawiającego poziomu jakości, parametrów technicznych bądź standardu estetycznego i mogą zostać zastąpione przez dowolny produkt lub materiał o cechach odpowiadających lub przewyższających przywołany przykład.
11) Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania określone w:
a) dokumentacji projektowej,
b) Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
d) obowiązujących normach, z uwzględnieniem poniższych warunków: – przy wycenie oferty szczególną uwagę należy zwrócić na elementy wykończeniowe, – materiały mają być zastosowane z uwzględnieniem wszelkich wymogów zawartych w opisach dokumentacji wykonawczej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, – wykonawca zobowiązany jest ściśle przestrzegać instrukcji montażu wszelkich systemów stosowanych w wykonywanym obiekcie według instrukcji wydanych przez producentów poszczególnych systemów, – przed wbudowaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca okaże Inspektorowi nadzoru świadectwo dopuszczenia tego materiału do stosowania w budownictwie i spełnienia wymogów określonych w Specyfikacjach Technicznych i Polskich Normach, w celu uzyskania zgody na jego stosowanie.
12) Zamawiający wymaga, by czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlano-montażowych objętych zakresem umowy, tj.:
a) roboty ziemne,
b) roboty fundamentowe,
c) roboty murowe,
d) roboty stropowe,
e) roboty ciesielskie,
f) roboty dekarskie,
g) roboty ociepleniowe,
h) roboty instalacyjne,
i) roboty wykończeniowe, o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę.
2. CZĘŚĆ 2: przebudowa sieci wodociągowej (z rur PEHD100 PN10 DN110x6,6mm o długości 52,00m wraz z montażem hydrantu nadziemnego p.poż. DN80)
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest: w dokumentacji projektowej, SIWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. W wycenie należy uwzględnić wszystkie elementy wynikające z projektu lub nieuwzględnione w projekcie, a niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.
2) Podstawa wykonania robót:
a) Zgłoszenie AB.6743.1.581.2017 z dnia 01.12.2017r.
b) Dokumentacja projektowa.
c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
d) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
3) Użyte materiały winny posiadać wymagane certyfikaty, atesty oraz inne dokumenty uprawniające je do wbudowania czy zainstalowania w przestrzeni publicznej.
4) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest w ciągu 5 dni od podpisania umowy dostarczyć Zamawiającemu: kosztorys ofertowy, odzwierciedlający cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, zawartą w formularzu ofertowym oraz harmonogram rzeczowo -terminowo-finansowy w uzgodnieniu z Zamawiającym.
5) Zamawiający informuje, ze zadanie będzie wykonywane w przestrzeni publicznej wraz z jej budową, przebudową.
6) Zmawiający informuje, iż rozszerza się odpowiedzialność Wykonawcy za wady w ten sposób, że okres rękojmi za wady odpowiada terminowi gwarancji i biegnie od daty skutecznie zakończonego odbioru końcowego
7) Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi określone w przepisach prawa polskiego, posiadać atesty lub świadectwa ITB dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej oraz deklarację zgodności.
8) Jeżeli w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z w/w dokumentacją.
9) Wszelkie użyte w tekście nazwy własne nie oznaczają konieczności zastosowania konkretnego produktu, a jedynie stanowią odniesienie do minimalnego, wymaganego przez Zamawiającego poziomu jakości, parametrów technicznych bądź standardu estetycznego i mogą zostać zastąpione przez dowolny produkt lub materiał o cechach odpowiadających lub przewyższających przywołany przykład.
10) Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania określone w:
a) dokumentacji projektowej,
b) Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
d) obowiązujących normach, z uwzględnieniem poniższych warunków: – przy wycenie oferty szczególną uwagę należy zwrócić na elementy wykończeniowe, – materiały mają być zastosowane z uwzględnieniem wszelkich wymogów zawartych w opisach dokumentacji wykonawczej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, – wykonawca zobowiązany jest ściśle przestrzegać instrukcji montażu wszelkich systemów stosowanych w wykonywanym obiekcie według instrukcji wydanych przez producentów poszczególnych systemów, – przed wbudowaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca okaże Inspektorowi nadzoru świadectwo dopuszczenia tego materiału do stosowania w budownictwie i spełnienia wymogów określonych w Specyfikacjach Technicznych i Polskich Normach, w celu uzyskania zgody na jego stosowanie.
11) Zamawiający wymaga, by czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlano-montażowych objętych zakresem umowy, tj.:
a) roboty ziemne,
b) roboty instalacyjne, o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę.

KaMi S

Podobne w tym temacie:
http://www.siewie.tv/artykuly/aktualnosci/6890-czy-wspolnota-osiedla-1000-lecia-w-zduskiej-woli-doczeka-si-nowej-wietlicy
http://siewie.tv/artykuly/aktualnosci/5235-dla-wlot-u-w-zduskiej-woli-nic-optymistycznego
http://siewie.tv/artykuly/aktualnosci/3884-wlot-ze-zduskiej-woli-ma-podcite-skrzyda-mieszkacy-nie-wykluczaj-referendum

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Reklama

Najnowsze

Top 10 (ostatnie 30 dni)

Reklama

Zaloguj

Reklama

Ostatnie komentarze

Reklama

Z krainy dowcipu

dowcipyDiabeł, kobieta i sukienka

- Grażynko, ta sukienka kosztowała kroci! Nie stać nas na takie wydatki! Dlaczego ją kupiłaś? - pyta mąż żony.
- Kochanie, tak jakoś wyszło... Diabeł mnie podkusił. Tak wyraźnie szeptał mi do ucha: kup ją, kup ją, wyglądasz w niej świetnie!
- Nie mogłaś mu powiedzieć, żeby sobie poszedł precz?
- Mówiłam, mówiła wiele razy. I nawet odszedł, ale...
- Jakie ale...?
- Odszedł kawałek, ale odwrócił się nagle i powiedział, że... z daleka wyglądam w niej jeszcze lepiej?

Reklama

 

partnerzybar2

tubadzin150wartmilk150

 
 
stat4u